WARUNKI GWARANCJI POJAZDÓW VELEX* 

ważny od 20.04.2019

1. Firma BMF (Częstochowa, ul. Kilińskiego 72/74, 42-218) gwarantuje wysoką jakości i sprawne działanie produktu w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży, umieszczonej na karcie gwarancyjnej (dla firm gwarancja wynosi 12 miesięcy).

2. Na elementy eksploatacyjne tj. błotniki, uchwyty, maty, opony, żarówki, klocki hamulcowe itp. udzielona jest gwarancja na okres 3 miesięcy od daty sprzedaży – z uwagi na ich naturalne zużycie eksploatacyjne.

3. Warunkiem obowiązywania gwarancji przez 24 miesiące, jest obowiązkowy nieodpłatny przegląd techniczny wykonany przez serwis: BMF Serwis, ul. Szkolna 7, 42-233 Wierzchowisko, e-mail: serwis@velex.pl po roku użytkowania sprzętu (w trzynastym miesiącu od daty zakupu).

4. Na akumulator znajdującą się w pojeździe gwarancja jest udzielona na okres 12 miesięcy. Nie podłączenie baterii w celu naładowania i utrzymania akumulatora nienaładowanego może skutkować trwałym jego uszkodzeniem. Gwarancja nie obejmuje akumulatorów, które utraciły napięcie na skutek niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania pojazdu.

5. Wady produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie. Naprawy gwarancyjne będą dokonywane w ciągu 30 dni roboczych od daty uznania zasadności reklamacji. W przypadku konieczności sprowadzenia dodatkowych części zamiennych czas ten może się nieznacznie przedłużyć.

6. Na elementy wymienione w ramach usługi gwarancyjnej udzielana jest gwarancja, jednak nie dłuższa niż wynosi gwarancja na całe urządzenie lub jego komponenty.

7. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu na nowy w przypadku, gdy:

a) w okresie gwarancji wykonano 4 istotne naprawy gwarancyjne, a produkt nadal wykazuje wady,

b) serwis firmy BMF stwierdzi, że nastąpiła wada niemożliwa do usunięcia.

8. Gwarancją nie są objęte:

a) bezpieczniki i przewody oraz ich wymiana,

b) fizyczne uszkodzenia produktu (w szczególności błotniki, osłonki, stopki parkingowe, zalania wodą itp.)

c) wady spowodowane:

  • niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem produktu,
  • przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi produktu oraz naprawami wykonanymi poza autoryzowanym serwisem firmy BMF,
  • zdarzeniami losowymi (np. powódź, pożar, zalanie cieczą, zanieczyszczenie płynami lub produktami żywnościowymi, wpływ produktów chemicznych, rdza, korozja, utlenienie, niekorzystne warunki atmosferyczne np.: ujemna temperatura powietrza, wyładowania atmosferyczne),
  • eksploatacją sprzętu w skrajnie niekorzystnych warunkach np.: w wodzie czy w innym płynie
  • podłączeniem dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez producenta urządzenia,
  • przepięciami w sieci energetycznej, nieprawidłowym napięciem zasilającym, podłączeniem do nie uziemionego gniazdka.

9. Pojęcie “wady sprzętu”, o którym mowa w punkcie 5 niniejszej karty gwarancyjnej, nie obejmuje wymiany i naprawy zużywanych w sposób naturalny podzespołów oraz ich zabrudzenia, wymiany materiałów eksploatacyjnych (także akumulatorów).

10. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji stanie się niemożliwe, z przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, niniejsza gwarancja wygasa.

11. W przypadku wystąpienia wady Użytkownik powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt przez formularz na stronie www.velex.eu w dziale serwis, a następnie dostarczyć kompletny produkt w oryginalnym opakowaniu fabrycznym (lub innym, zabezpieczającym produkt przed uszkodzeniami w trakcie transportu) wraz z ważną kartą gwarancyjną do serwisu firmy BMF w celu dokonania naprawy.

Adres serwisu: BMF Serwis, ul. Szkolna 7, 42-233 Wierzchowisko, email: serwis@velex.pl

12. Usunięcie plomb gwarancyjnych powoduje utratę gwarancji.

13. Po wykonaniu naprawy produkt zostanie wydany Użytkownikowi w miejscu oddania produktu do naprawy.

 

* Wybrane urządzenia mogą posiadać inne warunki gwarancji dołączone do kompletu